KDE DOMOV MŮJ?

Tematické učení – Tematický den
Cílová skupina: II. – III. stupeň
Časová dotace: 5 hodin
Lektoři: Mgr. Eva Burdová, Mgr. Tomáš Najbrt
Anotace:

Žáci zpracovávají téma domova a vazeb, které se k tomuto pojmu vážou. Ústřední linkou je vztah k domovu na základě opouštění domova, ať už je dobrovolné či nikoli. Reflektují současnou geopolitickou situaci a věnují se tématu migrace. V historických exkurzech se zabývají tématem okupace a vyhnání. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti pracují s texty, které posuzují komparativní metodou. Na pracovních listech aplikují kritické myšlení, ať už v rámci asociativního postupu k tématům: co mě může vyhnat z domova, co mě naopak doma drží, kdo a proč byl vyhnán, etc., nebo tzv. filtru, kdy škálují obsah na základě klíčových slov. Součástí projektu jsou také dramatické ukázky a poslech dobových dokumentů a skupinová práce.

Projekt vznikl v rámci vzdělávacího programu Tandemové učení akreditovaného MŠMT pod č.j.: MSMT- 22395/2017-2-834.

Projekt bude pilotně odučen v ZŠ Křesomyslova ve třídě 9B v rámci běžného vyučování v projektu Vzdělaní učitelé, úspěšní žáci pod OPVVV II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ.

Cíle: naplnění očekávaných výstupů v ŠVP Křesomysl pod bodem

  • 5.2 (Svět lidí):

vyjmenuje a popíše státní symboly; objasní jejich účel a způsoby používání; vysvětlí pojem vlastenectví; jednoduše vysvětlí rozdíl mezi nacionalismem a vlastenectvím; respektuje zvláštnosti,  kulturu a tradice ostatních národů, přijímá jejich projevy bez posměšků; zdůvodní, proč je důležité si vzájemně pomáhat; využívá vhodných prostředků komunikace k vyjadřování svých myšlenek, postojů a pocitů; rozpozná konfliktní situaci, navrhne možnosti řešení; vysvětlí, v čem spočívá hodnota člověka; uvede, v čem se lidé navzájem liší, co mají společného; respektuje  rovnost všech lidí i přes jejich (kulturní, názorové, vzhledové…) odlišnosti; vysvětlí pojmy tolerance, menšina; objasní potřebu vzájemné tolerance; rozpozná netolerantní chování lidí  a uvede příklady jeho projevů; zaujímá k němu odmítavý postoj, navrhuje možnosti nápravy; vysvětlí pojmy rasismus, xenofobie; uvede příklady jejich projevů; odmítá je a navrhuje řešení; uvede příklad majetku osobního, rodinného, obecního, státního a podnikového a majetku soukromého a veřejného; rozlišuje formy států podle toho, kdo vykonává moc, a podle toho, kdo stojí v jeho čele, a uvede jejich příklad; objasní výhody života v demokratické společnosti; popíše různé způsoby nabývání vlastnictví a způsoby jejich ochrany; na příkladech z minulosti a ze současnosti uvede a popíše nejzávažnější problémy v oblasti lidských práv; vyloží a zdůvodní podmínky členství v EU a jejich vliv na život občanů; vyjádří svůj osobní postoj k některým globálním problémům současnosti

Průřezová témata: OSV: osobnostní rozvoj: Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Psychohygiena; sociální rozvoj: Mezilidské vztahy, Komunikace, Poznávání lidí; morální rozvoj: Hodnoty, postoje, praktická etika. VMEGS: Evropa a svět nás zajímá. MKV: kulturní diference, lidské vztahy. VDO: občanská společnost a škola, občan, občanská společnost a stát, principy demokracie, formy participace

 

  • 5.1 (Dějepis):

časově určí důležité události naší a světové historie; analyzuje příčiny vypuknutí obou světových válek; na příkladech demokratických a totalitních států historie a současnosti charakterizuje rozdíly mezi totalitou a demokracií; na příkladech z historie a současnosti demonstruje porušování lidských práv; na příkladech z historie a současnosti charakterizuje totalitní ideologie a fungování totalitního státu; uvede konkrétní příklady rasové diskriminace v průběhu dějin a zaujme k ní postoj z hlediska lidských práv; vyjádří své stanovisko k ideám multikulturalismu; v kontextu mezinárodních událostí zdůvodní rozbití Československa a vznik Protektorátu Čechy a Morava; charakterizuje běžný život v Protektorátu Čechy a Morava a v totalitním Československu; vysvětlí podstatu klíčových problémů současného světa, zhodnotí jejich rizika pro budoucnost, navrhne možná řešení

Průřezová témata: VMGES: jsme Evropané. VDO: občan, občanská společnost a stát

 

Napsat komentář