Nové metody ve vzdělávání

Teoretická východiska a praktické využití různých metod ve vzdělávání žáků na 1. a 2. stupni základní školy. Sdílení zkušeností s různými metodami a jejich členění podle výstupů a formy výuky.

Didaktická analýza učiva a její aplikace při výběru, adaptaci nebo tvorbě vlastní metody. Adaptace metody na konkrétní obsah učiva a naplňování znalostních, formativních a postojových cílů ve výuce na 1. a 2. stupni základní školy.

Aplikace výběru metody, adaptace metody nebo výsledků tvorby nové metody (interakce lektoři – účastníci vzdělávání). Reflexe přínosů.

Rozšíření kompetencí účastníků vzdělávání v oblasti naplňování znalostních, formativních a postojových výstupů RVP z pohledu použití vhodné metody ve vzdělávacím procesu. Získání dovedností pro didaktickou analýzu vzdělávacích obsahů a použití vhodné metody. Osvojení metod výuky (tandemová výuka, prvky dramatické výchovy, činnostní učení) pro realizaci těchto výstupů v přímé pedagogické činnosti v různých ročnících.